muratapo: HASHIYASUME by Poko Murata (村田ポコ)muratapo:

HASHIYASUME

by Poko Murata (村田ポコ)

muratapo: HASHIYASUME by Poko Murata (村田ポコ)muratapo:

HASHIYASUME

by Poko Murata (村田ポコ)

muratapo: コーヒーブレイク “Coffee Break”by Poko Murata (村田ポコ)muratapo:

コーヒーブレイク

“Coffee Break”
by Poko Murata (村田ポコ)

muratapo: コーヒーブレイク “Coffee Break”by Poko Murata (村田ポコ)muratapo:

コーヒーブレイク

“Coffee Break”
by Poko Murata (村田ポコ)

Work Picture 17 (仕事絵17) Illustration for a novel by Terujirou...Work Picture 17 (仕事絵17) 
Illustration for a novel
by Terujirou (晃次郎)