Fliers for Kouji-Genba (工事現場, literally “The Construction Site”)a...Fliers for Kouji-Genba (工事現場, literally “The Construction Site”)
a “Bear, Fatty, Gachi-Muchi Bar” in Asakusa, Tokyo
by uraGaru

Fliers for Kouji-Genba (工事現場, literally “The Construction Site”)a...Fliers for Kouji-Genba (工事現場, literally “The Construction Site”)
a “Bear, Fatty, Gachi-Muchi Bar” in Asakusa, Tokyo
by uraGaru