Pic by Inu YoshiPic by Inu Yoshi

Pic by Inu YoshiPic by Inu Yoshi

From Inu Yoshi’s “DOG CHANNEL”From Inu Yoshi’s “DOG CHANNEL” 

From Inu Yoshi’s “DOG CHANNEL”From Inu Yoshi’s “DOG CHANNEL” 

Happy Halloween from Inu Yoshi!Happy Halloween from Inu Yoshi!